OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ | Ubytování na Třeboňsku - U EDRŮ

 

Sdělení ke splnění informační povinnosti

U Edrů s.r.o., IČ: 13967797, místem podnikání Klec 48, 378 16 Lomnice nad Lužnicí („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Na základě platných zákonů a předpisů a za účelem splnění těchto zákonných povinností jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

Archivace osobních údajů hostů se řídí mj. § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, který ukládá povinnost ubytovateli vést domovní knihu a uchovávat ji po dobu 6 let od posledního zápisu. Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, vede organizace v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu (účel a doba se neeviduje v knize u poplatku z ubytovací kapacity), jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy jsou vedeny přehledně a srozumitelně a jsou uspořádány chronologicky. Evidenční kniha se uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Subjekty příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny jsou subdodavatelské firmy (IT a účetnictví).

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu 6 let.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytl. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce poskytuje osobní údaje do třetích zemí, prostřednictvím zabezpečeného úložiště cloud.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce
Miroslava Kulhánková, Nám. SNP 1110/1 Brno, 613 00, tel.: 603 167 761, e-mail: klec48@seznam.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Ubytování „U Edrů“, Klec 48, 378 16 Lomnice nad Lužnicí (dále jen „chalupa“), jehož provozovatelem je U Edrů s.r.o., IČO: 13967797, Klex 48 (dále jen „provozovatel“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě smlouvy o ubytování (dále jen „smlouva o ubytování“) uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou (dále jen „ubytovaný“) prostřednictvím vzájemné elektronické komunikace. Provozovatel prohlašuje, že je výhradním provozovatelem domu na adrese Klec 48, 378 16 Lomnice nad Lužnicí (dále jen “chalupa”). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba s úmyslem uzavřít smlouvu o ubytování s provozovatelem, je právnickou osobou nebo osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování. Smlouva o ubytování i tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit, nebo doplňovat; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Smlouva o ubytování
Provozovatel na svých webových stránkách http://www.uedru.cz (dále jen „webové stránky“) zveřejní možnost ubytování v chalupě spolu s ceníkem, ubytovacím řádem chalupy a obchodními podmínkami. Umístění těchto informací na webových stránkách znamená výzvu k podání nabídky (oferta). Návrhem k uzavření smlouvy (akceptace) je písemná objednávka ubytovaného odeslaná prostřednictvím elektronické pošty provozovateli příp. telefonicky. Smlouva o ubytování je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany provozovatele (dále jen „potvrzení objednávky“), které doručí ubytovanému nejpozději do sedmi dnů od podání návrhu k uzavření smlouvy. Doručením potvrzení objednávky ubytovanému vznikají mezi ubytovaným a provozovatelem vzájemná práva a povinnosti. Smlouva o ubytování je uzavřena na dobu určitou a je účinná ode dne uhrazení první části platby ubytovaným podle čl. III těchto obchodních podmínek. Ubytovaný je povinen v objednávce uvést správně a pravdivě všechny informace, zejména své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail a telefonní kontakt), údaje o osobách, které mají být spolu s ubytovaným ubytovány v chalupě, a tyto údaje v případě změn aktualizovat. Ubytovaný se zavazuje, že v době uzavírání smlouvy o ubytování neumožní třetí osobě nakládat s jeho emailovým účtem. Údaje poskytnuté provozovateli ubytovaným považuje provozovatel za pravdivé. Kromě identifikačních údajů ubytovaný v objednávce uvede: požadovaný termín pobytu a počet osob. Pokud nedojde k individuální domluvě mezi ubytovaným a provozovatelem, platí pro podmínky příjezdu a odjezdu informace podle ubytovacího řádu chalupy umístěného na webových stránkách. Provozovatel je oprávněn před potvrzením objednávky požadovat po ubytovaném doplnění informací potřebných k uzavření smlouvy o ubytování. Předmětem smlouvy o ubytování je závazek provozovatele ubytovanému poskytnout krátkodobé ubytování - přechodný nájem - v chalupě v období uvedeném v potvrzení objednávky a závazek ubytovaného zavazuje zaplatit provozovateli za ubytování a služby s ním spojené dohodnutou cenu. Ubytovaný při uzavírání smlouvy o ubytování výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku; náklady vzniklé ubytovanému při použití těchto prostředků v souvislosti s uzavřením smlouvy o ubytování hradí ubytovaný sám. Jakákoli změna nebo doplnění smlouvy o ubytování jsou možné po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a jen v písemné formě; to platí i vzdání se písemné formy.

III. Cena
Ubytovaný se zavazuje zaplatit provozovateli cenu uvedenou v emailovém potvrzení objednávky. Vyčíslená cena zahrnuje částku za pronájem chalupy vč. rekreačního poplatku, zapůjčení lůžkovin, příp. poplatek za závěrečný úklid, a je vypočítaná podle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách. Cenu ubytovaný uhradí ve dvou splátkách: 50 % ceny je objednatel povinen zaplatit na účet provozovatele do sedmi dnů od přijetí potvrzení objednávky, zbývajících 50 % ceny uhradí nejpozději 10 dní před dnem nástupu pobytu v chalupě na účet provozovatele. Platbu za pobyt lze uskutečnit, po vzájemné dohodě, předem i v plné výši, bezhotovostní platbou převodem na účet provozovatele, avšak podmínkou k nástupu ubytování je připsání této platby na tomto účtu. Číslo účtu bude sděleno provozovatelem při sjednání rezervace.

IV. Práva a povinnosti ze smlouvy o ubytování, odpovědnost za škodu, vadné plnění
Ubytovaný má právo využívat prostor jemu vyhrazený k ubytování, jakož i prostory ubytovacího zařízení a využívat služby s ubytováním spojené. Službami se rozumí činnosti poskytované provozovatelem na základě jeho nabídky, případně uvedené v ubytovacím řádu chalupy. Službami se rozumí i zapůjčení ložního prádla a ručníků. Provozovatel odevzdá ubytovanému chalupu ve stavu způsobilém řádnému užívání. Ubytovaný se zavazuje chalupu užívat řádně a neprovádět na něm žádné, ani nepodstatné změny. Ubytovaný odpovídá za škody způsobené jím, nebo/a společně s ním ubytovanými osobami, podle obecně závazných právních předpisů. V případě způsobení škody je ubytovaný povinen zaplatit provozovateli náhradu škody do 10 dní od data doručení výzvy k uhrazení. Jestliže jsou závazky ze smlouvy o ubytování ze strany provozovatele plněny vadně, musí ubytovaný toto vadné plnění oznámit provozovateli, a to nejpozději 24 hodin od zahájení pobytu, jinak nemá nárok na odstranění vad. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy. Vady uplatňuje ubytovaný u provozovatele prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky na čísle uvedeném v potvrzení objednávky.

V. Výpověď, odstoupení od smlouvy
Ubytovaný bere na vědomí, že podle ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb. nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Ubytovaný může smlouvu vypovědět kdykoliv od uzavření smlouvy bez uvedení důvodů. V takovém případě ale provozovateli náleží náhrada za škodu tím způsobenou, a to storno poplatek, jehož výše je závislá na počtu dní zbývajících do dne předcházejícího začátku pobytu v chalupě. Storno poplatek se počítá ode dne připsání první splátky dohodnuté ceny na účet provozovatele. Stanovenou cenou za ubytování se pro případ výpočtu storno poplatku rozumí pouze cena za chalupu, tj. bez částky zahrnující příp. závěrečný úklid. Storno poplatek bude účtován v následující výši:
60 a více dní…………………………0 % z předem stanovené ceny za ubytování
59 až 40 dní…………………………25 % z předem stanovené ceny za ubytování
39 až 14 dní…………………………35 % z předem stanovené ceny za ubytování
13 až 7 dní…………………………..50 % z předem stanovené ceny za ubytování
6 až 3 dny……………………………80 % z předem stanovené ceny za ubytování
2 a méně dní……………………….100 % z předem stanovené ceny za ubytování.
Provozovatel se zavazuje vrátit ubytovanému částku, kterou do okamžiku výpovědi ubytovaný uhradil, sníženou o storno poplatek podle čl. V. odst. 2 těchto obchodních podmínek. Provozovatel může před uplynutím sjednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti z této smlouvy, Ubytovacího řádu chalupy, anebo dobré mravy.

VI. Závěrečná ujednání
Provozovatel poskytuje ubytovanému ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ubytovaný souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých provozovateli v souvislosti s uzavřením smlouvy o ubytování a souhlasí s jejich zpracováním za účelem realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování. Případné spory vzniklé z právního vztahu založeného touto smlouvou budou řešeny podle českého právního řádu. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2019 a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den, nebo později. Ubytovaný prohlašuje, že se kromě těchto obchodních podmínek seznámil i s Ubytovacím řádem chalupy a považuje ho za závazný.