PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD | Ubytování na Třeboňsku - U EDRŮ

 

Provozní a ubytovací řád

Provozní a ubytovací řád chalupy:

Vážení hosté,
žádáme Vás o seznámení se s ustanoveními tohoto ubytovacího a provozního řádu a věříme, že níže uvedená omezení se setkají s Vaším pochopením pro vytvoření dobrých podmínek pro pobyt všem hostům.

 • Příjezd hostů do chalupy je možný po předchozí rezervaci, písemné nebo telefonické domluvě.
 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.
 • Ubytování je možné od 14.00 hodiny v den hlášeného příjezdu do 18.00 hodin, pokud nebude upřesněno jinak.
 • Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou použity údaje pro vyplnění ubytovací knihy. Po té mu budou vydány klíče od chalupy.
 • Při počátku ubytování přebírá host chalupu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli chalupy. Pokud dojde k poškození chalupy nebo jiného zařízení, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.
 • Host nesmí bez souhlasu provozovatele chalupy přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v chalupě, tak v přilehlém okolí.
 • Děti do 10 let musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách chalupy. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Do chalupy může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele
 • V době od 22 hod do 7 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 • Host je povinen vždy zamykat vchodové dveře
 • Ve všech vnitřních prostorách chalupy je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, mimo vyhrazená místa – krbová kamna, kachlová kamna, krb v pergole.
 • Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.
 • Host je povinen při odchodu z chalupy zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světlo a uzamknout vchodové dveře
 • Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizenou chalupu do 10.00 hod. Při přesažení této doby mu bude účtován další započatý den.
 • V případě, že host předá chalupu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě a to i v případě poškození společných prostor nebo při ztrátě klíčů.
 • U chalupy je možno parkovat na místech k tomu určených.
 • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli chalupy nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Ohlašovny na tel. číslech:
  TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112
  PRVNÍ POMOC: 155
  HASIČI: 150
  POLICIE: 158
  PROVOZOVATEL: +420 603 167 761, +420 607 710 639
 • Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu, s tím, že ubytovaný uhradí poskytnuté služby.

 

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu chalupy a přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!